Aktualności

W niniejszym dziale staramy się na miarę naszych możliwości i czasu którym dysponujemy przedstawiać Państwu najistotniejsze w naszej ocenie informacje związane z dynamicznie  mieniającym się stanem prawnym jak również orzecznictwem oraz komentarzami towarzyszącymi zmianom. W celu urozmaicenie lektury staramy się również zamieszczać informacje o wydarzeniach istotnych ze względu na działalność Kancelarii, w tym również pozamerytoryczną.

Zapraszamy do lektury.

Miło mi Państwa poinformować, że nasza kancelaria organizuje spotkanie poświęcone kredytom frankowym na temat „Co dalej ze sprawami frankowymi?”. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 18.00 w hotelu Filmar w Toruniu i jest bezpłatne. Do udziału w nim szczególnie zachęcamy kredytobiorców frankowych, którzy nie zdecydowali się jeszcze podjąć kroków prawnych przeciwko Bankom, a są zaniepokojeni ostatnimi wyrokami Sądu Najwyższego, które jakoby miałyby pogorszyć sytuację frankowiczów w sądach. W trakcie spotkania swoją historią związaną z dochodzeniem roszczeń podzielą się także nasi klienci frankowi, zaś doradca kredytowy – Pani Wioletta Kotlarek udzieli między innymi odpowiedzi na pytanie – Skąd wziąć środki potrzebne na rozliczenie z bankiem w przypadku unieważnienia (ustalenie nieważności) umowy kredytowej przez sąd?

Zainteresowanych prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronie https://chf.akkinder.com

Na tle tzw. prokury łącznej niewłaściwej dochodziło do wydawanie przez sądy rejonowe i okręgowe rozbieżnych rozstrzygnięć. Problem był już raz analizowany przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, w następstwie zapytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Toruniu. W uchwale z dnia 27 maja 2001 r. (III CZP 6/01) wydanej na podstawie przepisów o prokurze zawartych w kodeksie handlowym stwierdzono, iż "dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub prokurentem". Wskazana uchwała spotkała się z szerokim odzewem doktryny, w tym aprobującym komentarzem dr A. Gierata (OSP 2001/12, poz. 179). Niestety poszerzony skład Sądu Najwyższego (7 sędziów) zajął odmienne stanowisko i podjął w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałę (III CZP 34/14), której teza brzmi następująco: "Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu".

W przypadku podmiotów, które nie składały jeszcze do sądu rejestrowego wniosków po dniu 1 grudnia 2014 r., wraz z wnioskiem o ujawnienie zmian w zakresie prokury konieczne będzie złożenie wniosku o ujawnienie przedmiotu działalności gospodarczej ? w sposób określony przez znowelizowane przepisy ustawy. Problem został zasygnalizowany we wcześniejszym artykule. Zachęcamy do lektury i skorzystania z usług kancelarii w tym zakresie.

Zasadą w postępowaniu cywilnym jest możliwość posługiwania się wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi w celu udowodnienia zasadności formułowanych roszczeń, lub w celu obrony przed żądaniami strony przeciwnej. W praktyce kontrowersje budzi posługiwanie się nagraniami dokonywanymi bez wiedzy uczestnika rozmowy. Ze stanowiska formułowanego również przez Sąd Najwyższy wynika, że dowód z tego typu nagrań jest dopuszczalny, a jego walor winien być oceniany według tych samych kryteriów co pozostałe zgromadzone w sprawie dowody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie IV CKN 94/01). Problem znalazł oddźwięk w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie IV CSK 257/13. Sąd Apelacyjny orzekający w drugiej instancji w przedmiotowej sprawie odniósł się do prezentowanych w doktrynie poglądów i wskazał, że za dowody nielegalne ? a w konsekwencji niedopuszczalne ? nie mogą być uznane dowody w postaci nagrań dokonanych przez osoby występujące w charakterze stron, ponieważ będąc uczestnikami procesu nie naruszają przepisów chroniących swobodę komunikowania się wyrażoną w art. 49 Konstytucji RP, a brak bezprawności naruszenia innych dóbr osobistych wynika z realizacji prawa do sądu. O ile Sąd Najwyższy, ze względów proceduralnych, nie odniósł się wprost do kwestii dopuszczalności tego typu dowodu, to przyjął za prawidłowe ustalenie Sądu Apelacyjnego dokonane m.in. w oparciu o nagrania rozmowy prowadzonej przez strony. Aktualne orzecznictwo wskazuje na odejście od wcześniejszych poglądów, zgodnie z którymi ?podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)?. [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 1057/2007]. Z treści uzasadnienia wyroku wynika, że ?za niedopuszczalne należy uznać wykorzystywanie w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem do integralności fizycznej i psychicznej człowieka (art. 40, art. 41 Konstytucji RP, art. 3, art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. - Dz. U. 1993 r. Nr 61 poz. 284).?

Aktualnie, gdy również posiedzenia sądu są utrwalane w postaci zapisu dźwięku i obrazu należy spodziewać się liberalizacji poglądów w zakresie posługiwania się dokonanymi w różnych okolicznościach nagraniami i w konsekwencji uważać co, do kogo i kiedy się mówi.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com