Aktualności

W niniejszym dziale staramy się na miarę naszych możliwości i czasu którym dysponujemy przedstawiać Państwu najistotniejsze w naszej ocenie informacje związane z dynamicznie  mieniającym się stanem prawnym jak również orzecznictwem oraz komentarzami towarzyszącymi zmianom. W celu urozmaicenie lektury staramy się również zamieszczać informacje o wydarzeniach istotnych ze względu na działalność Kancelarii, w tym również pozamerytoryczną.

Zapraszamy do lektury.

Na tle tzw. prokury łącznej niewłaściwej dochodziło do wydawanie przez sądy rejonowe i okręgowe rozbieżnych rozstrzygnięć. Problem był już raz analizowany przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, w następstwie zapytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Toruniu. W uchwale z dnia 27 maja 2001 r. (III CZP 6/01) wydanej na podstawie przepisów o prokurze zawartych w kodeksie handlowym stwierdzono, iż "dopuszczalne jest udzielenie prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że może ona działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki lub prokurentem". Wskazana uchwała spotkała się z szerokim odzewem doktryny, w tym aprobującym komentarzem dr A. Gierata (OSP 2001/12, poz. 179). Niestety poszerzony skład Sądu Najwyższego (7 sędziów) zajął odmienne stanowisko i podjął w dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałę (III CZP 34/14), której teza brzmi następująco: "Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu".

W przypadku podmiotów, które nie składały jeszcze do sądu rejestrowego wniosków po dniu 1 grudnia 2014 r., wraz z wnioskiem o ujawnienie zmian w zakresie prokury konieczne będzie złożenie wniosku o ujawnienie przedmiotu działalności gospodarczej ? w sposób określony przez znowelizowane przepisy ustawy. Problem został zasygnalizowany we wcześniejszym artykule. Zachęcamy do lektury i skorzystania z usług kancelarii w tym zakresie.

Zasadą w postępowaniu cywilnym jest możliwość posługiwania się wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi w celu udowodnienia zasadności formułowanych roszczeń, lub w celu obrony przed żądaniami strony przeciwnej. W praktyce kontrowersje budzi posługiwanie się nagraniami dokonywanymi bez wiedzy uczestnika rozmowy. Ze stanowiska formułowanego również przez Sąd Najwyższy wynika, że dowód z tego typu nagrań jest dopuszczalny, a jego walor winien być oceniany według tych samych kryteriów co pozostałe zgromadzone w sprawie dowody (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie IV CKN 94/01). Problem znalazł oddźwięk w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie IV CSK 257/13. Sąd Apelacyjny orzekający w drugiej instancji w przedmiotowej sprawie odniósł się do prezentowanych w doktrynie poglądów i wskazał, że za dowody nielegalne ? a w konsekwencji niedopuszczalne ? nie mogą być uznane dowody w postaci nagrań dokonanych przez osoby występujące w charakterze stron, ponieważ będąc uczestnikami procesu nie naruszają przepisów chroniących swobodę komunikowania się wyrażoną w art. 49 Konstytucji RP, a brak bezprawności naruszenia innych dóbr osobistych wynika z realizacji prawa do sądu. O ile Sąd Najwyższy, ze względów proceduralnych, nie odniósł się wprost do kwestii dopuszczalności tego typu dowodu, to przyjął za prawidłowe ustalenie Sądu Apelacyjnego dokonane m.in. w oparciu o nagrania rozmowy prowadzonej przez strony. Aktualne orzecznictwo wskazuje na odejście od wcześniejszych poglądów, zgodnie z którymi ?podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)?. [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 1057/2007]. Z treści uzasadnienia wyroku wynika, że ?za niedopuszczalne należy uznać wykorzystywanie w postępowaniu cywilnym dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem do integralności fizycznej i psychicznej człowieka (art. 40, art. 41 Konstytucji RP, art. 3, art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. - Dz. U. 1993 r. Nr 61 poz. 284).?

Aktualnie, gdy również posiedzenia sądu są utrwalane w postaci zapisu dźwięku i obrazu należy spodziewać się liberalizacji poglądów w zakresie posługiwania się dokonanymi w różnych okolicznościach nagraniami i w konsekwencji uważać co, do kogo i kiedy się mówi.

Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com