Ubezpieczenia majątkowe:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie OC/AC/NW
 • ubezpieczenie komunikacyjne
 • umowy ubezpieczenia/ogólne warunki ubezpieczenia
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia

Odszkodowania:

 • szkody drogowe (na skutek uszkodzeń nawierzchni)
 • opóźnienie w transporcie/spedycji
 • szkody komunikacyjne (OC/AC/NW)
 • szkody w uprawach (dla rolników)
 • szkody na mieniu - odszkodowanie
 • szkody na osobie (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć) - odszkodowanie/zadośćuczynienie
  urządzenia przesyłowe (słupy energetyczne, transformatory, gazociągi, ciepłociągi,wodociągi) - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Nieruchomości:

 • immisje - przeciwdziałanie, ograniczenie, odszkodowanie
 • służebność drogi koniecznej - ustanawianie
 • służebność przesyłu - ustanawianie/dochodzenie wynagrodzenia
 • zasiedzenie nieruchomości - postępowanie
 • wydanie nieruchomości - postępowanie
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości w latach 1944-1989 (decyzja wywłaszczeniowa/decyzja nacjonalizacyjna/decyzja uwłaszczeniowa)
 • postępowanie wieczysto-księgowe
  - hipoteka - wpis i wykreślenie,
  - roszczenia - wpis i wykreślenie
  - właściciel/użytkownik wieczysty - wpis i zmiana
  - ostrzeżenia - wpis
  - uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (przeniesienie do tytułu nieruchomości)

Dobra osobiste:

 • ochrona dóbr osobistych
 • wnioski o sprostowanie publikacji oraz składanie oświadczeń odpowiedniej treści

Dane osobowe:

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ? postępowanie
 • ochrona danych osobowych

Nieuczciwa konkurencja:

 • weryfikowanie i przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji
 • niedozwolone naśladownictwo
 • w stosunkach pracy i stosunkach cywilnoprawnych
 • analiza sytuacji przedsiębiorców na rynku istotnym (rynku odniesienia) pod kątem monopoli, zakazanych praktyk cenowych oraz innych działań naruszających zasady uczciwej konkurencji
 • postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Patenty, znaki towarowe, licencje i koncesje:

 • wpisanie i wykreślenie
 • unieważnienie (w całości/w części)
 • postępowanie przed Urzędem Patentowym oraz sądami administracyjnymi
 • umowy licencyjne/sublicencyjne
 • licencje i koncesje na wydobycie kruszców ? uzyskanie/przeniesienie

Europejski Trybunał Praw Człowieka:

 • postępowanie przed ETPCZŁ (w szczególności w sprawach naruszenia prawa własności oraz w sprawach przewlekłości postępowań sądowych)

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje przede wszystkim reprezentację interesów Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej. Powyższe stanowi uzupełnienie i praktyczne przełożenie dla doradztwa prawnego świadczonego przez członków zespołu kancelarii we wszystkich dziedzinach wyszczególnionych w niniejszym dziale.

Prawo pracy:

 • odprawa rentowa - ustalanie,
 • kary porządkowe - opracowywanie procedur stosowania
 • młodociani - sporządzanie umów w celu przygotowania zawodowego
 • odpowiedzialność materialna pracowników (umowa o indywidulanej/wspólnej odpowiedzialności), sposób przyjmowania, wydawania, przekazywania oraz ewidencjonowania powierzonego mienia
 • samochody służbowe - umowa o używanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych,
 • dokumentacja pracownicza - przygotowanie (umowy o pracę, informacje podatkowe, zakres czynności/obowiązków pracownika),
 • porozumienia/wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy,
 • zakaz konkurencji  w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
 • kontrakty menadżerskie/umowy o zarządzanie - przygotowanie,
 • umowy o pracę z członkami zarządu
 • nagrody jubileuszowe - przyznawanie
 • czas pracy - optymalizacja, nadgodziny, w tym rozkład czasu pracy kierowców
 • świadectwo pracy - wypełnianie, prostowanie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - regulamin - przygotowanie
 • rady pracowników - regulaminy, porozumienia
 • regulamin pracy, wynagradzania, premiowania - przygotowanie, negocjowanie, wdrożenie, zmiana
 • układy zbiorowe pracy - zawieranie, zawieszanie, wypowiadanie
 • zwolnienia - grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników (w szczególności, likwidacja stanowiska pracy)
 • premie regulaminowe i uznaniowe/nagrody
 • wypowiadanie i rozwiązywanie stosunków pracy w trybie kodeksu pracy oraz tzw. zwolnień grupowych (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego oznaczania przyczyny rozwiązania umów o pracę)
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy/odszkodowanie
 • umowy z agencjami pracy tymczasowej
 • postępowanie przez Państwową Inspekcją Pracy (sporządzanie zastrzeżeń pokontrolnych i, wdrażanie zaleceń pokontrolnych)
 • negocjowanie porozumień w sprawach indywidualnych (z pracownikami) oraz w sporach zbiorowych (ze związkami zawodowymi)
 • opinie prawne (wymiar urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, rozkłady i systemy czasu pracy, praca młodocianych, zasiłek wychowawczy, odprawy pieniężne, udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy) ? sporządzanie
 • ustawa antykryzysowa - stosowanie praktyczne

Prawo oświatowe:

 • Karta Nauczyciela (opracowanie kryteriów przy nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy)

Spadki i darowizny:

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • wniosek o podział majątku spadkowego(dział spadku)
 • testamenty i zapisy
 • zachowek
 • darowizna (odwołanie; rażąca niewdzięczność)
 • koszty sądowe (wnioski o zwolnienie przedsiębiorców i nie-przedsiębiorców, zażalenia na postanowienia o odmowie)
 • postępowanie nakazowe - zarzuty od nakazu zapłaty
 • postępowanie upominawcze - sprzeciw od nakazu zapłaty
 • postępowanie w sprawach gospodarczych
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu
 • zniesienie współwłasności/podział majątku małżonków/dział spadku
 • przywrócenie terminu
 • wznowienie postępowania
 • elektroniczne postępowanie upominawcze
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com