Prawo pracy:

 • odprawa rentowa - ustalanie,
 • kary porządkowe - opracowywanie procedur stosowania
 • młodociani - sporządzanie umów w celu przygotowania zawodowego
 • odpowiedzialność materialna pracowników (umowa o indywidulanej/wspólnej odpowiedzialności), sposób przyjmowania, wydawania, przekazywania oraz ewidencjonowania powierzonego mienia
 • samochody służbowe - umowa o używanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych,
 • dokumentacja pracownicza - przygotowanie (umowy o pracę, informacje podatkowe, zakres czynności/obowiązków pracownika),
 • porozumienia/wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy,
 • zakaz konkurencji  w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
 • kontrakty menadżerskie/umowy o zarządzanie - przygotowanie,
 • umowy o pracę z członkami zarządu
 • nagrody jubileuszowe - przyznawanie
 • czas pracy - optymalizacja, nadgodziny, w tym rozkład czasu pracy kierowców
 • świadectwo pracy - wypełnianie, prostowanie
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - regulamin - przygotowanie
 • rady pracowników - regulaminy, porozumienia
 • regulamin pracy, wynagradzania, premiowania - przygotowanie, negocjowanie, wdrożenie, zmiana
 • układy zbiorowe pracy - zawieranie, zawieszanie, wypowiadanie
 • zwolnienia - grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników (w szczególności, likwidacja stanowiska pracy)
 • premie regulaminowe i uznaniowe/nagrody
 • wypowiadanie i rozwiązywanie stosunków pracy w trybie kodeksu pracy oraz tzw. zwolnień grupowych (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego oznaczania przyczyny rozwiązania umów o pracę)
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy/odszkodowanie
 • umowy z agencjami pracy tymczasowej
 • postępowanie przez Państwową Inspekcją Pracy (sporządzanie zastrzeżeń pokontrolnych i, wdrażanie zaleceń pokontrolnych)
 • negocjowanie porozumień w sprawach indywidualnych (z pracownikami) oraz w sporach zbiorowych (ze związkami zawodowymi)
 • opinie prawne (wymiar urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, rozkłady i systemy czasu pracy, praca młodocianych, zasiłek wychowawczy, odprawy pieniężne, udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy)  sporządzanie

Prawo oświatowe:

 • Karta Nauczyciela (opracowanie kryteriów przy nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy)

Spadki i darowizny:

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • wniosek o podział majątku spadkowego(dział spadku)
 • testamenty i zapisy
 • zachowek
 • darowizna (odwołanie; rażąca niewdzięczność)
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com