Krajowy Rejestr Sądowy rejestracja podmiotów

 • rejestracja spółek osobowych i kapitałowych (Polska)
 • formularze KRS (wypełnianie) wspólnicy, organy (zarząd/rada nadzorcza),
 • prokurenci, przedmiot działalności, NIP/REGON

Prawo spółek:

 • umowa spółki z o.o./spółki akcyjnej (z udziałem krajowych i zagranicznych osób fizycznych, spółek kapitałowych) przygotowanie
 • umowa spółki z o.o./spółki akcyjnej zmiana
 • prokura (samoistna/łączna) ustanowienie, udzielenie, odwołanie
 • sporządzanie protokołów oraz list obecności ze zgromadzeń wspólników, z walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • uchwały (ZW/WZA)  przygotowanie projektów, powołanie/odwołanie członków zarządu/radcy nadzorczej, absolutorium, zgoda na nabycie/zbycie nieruchomości
 • regulaminy organów (zarządu, rady nadzorczej) sporządzanie
 • uchwały organów spółek kapitałowych zaskarżanie
 • udziały/akcje nabycie/zbycie
 • kurator procesowy
 • przekształcenia spółek (cywilnej w osobową, handlowej w handlową)
 • przejęcia i fuzje spółek kapitałowych w trybie uproszczonym (plan połączenia, uchwała o połączeniu, zawiadomienia)
 • holdingi spółek (z udziałem spółek krajowych i zagranicznych) zakładanie
 • prawo firmowe

Stowarzyszenia i fundacje:

 • statut przygotowanie
 • Walne Zebranie porządek obrad i projekty uchwał (przygotowanie)
 • Walne Zebranie prowadzenie obrad
 • Zarząd/Komisja Rewizyjna przygotowanie projektów uchwał
 • organizacja pożytku publicznego

Prawo spółdzielcze:

 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w obradach Walnego Zgromadzenia
 • projekty uchwał organów Spółdzielni przygotowywanie (o wykluczeniu członków Spółdzielni),
 • regulaminy organów Spółdzielni sporządzanie
 • postępowanie wewnątrzspółdzielcze,
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com