Warunki współpracy są z założenia dostosowane i indywidualnie negocjowane w zależności od skonkretyzowanych potrzeb poszczególnych Klientów. Kancelaria przewiduje trzy podstawowe formuły świadczenia pomocy prawnej.

 • Rozliczenie godzinowe

  Wynagrodzenie Kancelarii jest uzależnione od ilości czasu faktycznie poświęconego na przeanalizowanie konkretnego problemu prawnego, stosowane w głównej mierze w przypadku doraźnej pomocy prawnej.

  W przeważającej części przypadków udzielenie porady prawnej nie jest możliwe bez wnikliwej analizy dokumentów przedstawionych przez Klienta. Na podstawie informacji przekazanych ustnie w toku spotkania oraz wynikających z treści dokumentów rekonstruowany jest stan faktyczny, w odniesieniu do którego zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa. W zależności od skomplikowania sprawy ustalenia mogą być mniej lub bardziej czasochłonne. Biorąc pod uwagę aspekt czasowy obowiązywania przepisów prawa oraz wątpliwości interpretacyjne, które występują tym częściej, im sprawa jest bardziej skomplikowana, nakład pracy Kancelarii może być bardzo zróżnicowany. Z tych względów precyzyjne ustalenie jak bardzo czasochłonna okaże się analiza nie jest możliwe. W konsekwencji ustalenie wynagrodzenia na podstawie stawki godzinowej, powoduje, że Klient płaci za czas realnie poświęcony jego sprawie.

 • Ryczałt z limitem

  Klient w ramach ustalonej kwoty może korzystać ze ściśle określonego limitu czasu Kancelarii, po którego wykorzystaniu płaci stawkę godzinową. Ilość czasu jest tym większa, im wyższe jest wynagrodzenie ryczałtowe. Stawka godzinowa uiszczana po wykorzystaniu objętego ryczałtem czasu jest tym niższa im wyższy jest ryczałt.

  Rozwiązane stosowane jest najczęściej w przypadku zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie ustalane jest w odniesieniu do wartości przedmiotu sprawy, z uwzględnieniem stawek minimalnych przewidzianych w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Stawkami zobowiązane są kierować się sądy w przypadku orzekania o kosztach postępowania. Co do zasady koszty postępowania zobowiązana jest pokryć strona przegrywająca spór, poprzez zapłatę na rzecz strony wygrywającej. Przebieg postępowania jest często niezmiernie trudny do przewidzenia i pozornie proste sprawy mogą wymagać znacznego nakładu pracy, chociażby ze względu na postawę i argumentację przeciwnika procesowego. Z tych względów ustalony z klientem ryczałt obejmuje określoną liczbę godzin, która ulega wyczerpaniu w miarę wzrastającego nakładu pracy Kancelarii. W celu zagwarantowania współmierności nakładu pracy do wynagrodzenia, godziny poświęcone na sprawę w liczbie przekraczającej ryczałt są dodatkowo płatne ? według umówionej stawki godzinowej.

  Rozwiązanie jest również stosowane w przypadku podmiotów, które mają stałe potrzeby w zakresie pomocy prawnej, utrzymujące się na określonym poziomie, mieszczącym się w założeniu w ustalonej kwocie ryczałtu. W przypadku, w założeniu sporadycznego, przekroczenia limitu godzin mieszczącego się w ryczałcie godziny poświęcone na sprawę w liczbie przekraczającej ryczałt są dodatkowo płatne ? według umówionej stawki godzinowej.

 • Ryczałt bez limitu

  Ustalona kwota wynagrodzenia pozwala na wykorzystywanie potencjału kancelarii w pełnym zakresie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów ? niezależnie od czasu poświęconego przez Kancelarię na świadczenie pomocy prawnej.

  W przypadku znacznych potrzeb Klienta w zakresie pomocy prawnej, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nieobejmującego określonej liczby godzin. Kancelarię obciąża w tej sytuacji ryzyko sprostania oczekiwaniom Klienta niezależnie od skali tych oczekiwań, bez obaw po stronie Klienta, że będzie musiał zapłacić dodatkowe wynagrodzenie w przypadku znacznego nakładu pracy Kancelarii. Stosownie do oczekiwań Klienta, wynagrodzeniem może być również objęty koszt związany z zastępstwem procesowym wykonywanym przez radców prawnych tworzących zespół Kancelarii.

 • Warunki szczególne

  Niezależnie od stosowanych najczęściej form rozliczenia, możliwe jest ustalenie warunków szczególnych, których zastosowanie wynika ze specyficznych uwarunkowań konkretnej sprawy. Kancelaria nie wyklucza możliwości ustalenia wynagrodzenia w części w zależności od wyniku postępowania, w którym reprezentuje interes Klienta (success fee).

 • 1
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com