8 POWODÓW
DLA KTÓRYCH WARTO RZUCIĆ WYZWANIE BANKOWEJ UMOWIE KREDYTOWEJ CHF

 1. FRANKOWICZE WYGRYWAJĄ
  FRANKOWICZE WYGRYWAJĄ PONAD 90% SPRAW SĄDOWYCH
  Według danych statystycznych opublikowanych przez portal www.businessinsider.com.pl Kredytobiorcy frankowi pozywający Bank uzyskali w 2022r. korzystne wyroki (nieważność, ofrankowanie) w 97% sprawach. Dla porównania, w roku 2021 frankowicze wygrywali w 95% sprawach zakończonych wyrokiem Sądu.

 2. NISKIE KOSZTY SĄDOWE
  NISKIE KOSZTY SĄDOWE WNIESIENIA POZWU DO SĄDU
  Niezależnie od wartości przedmiotu sporu (kwoty wpłaconych rat kredytu, której zwrotu żądasz od Banku), za założenie sprawy w Sądzie zapłacisz stałą opłatę w wysokości 1.000 PLN. Biorąc pod uwagę, że ogólna zasada to 5 % od wartości roszczenia (a średnia wartość kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF – to ok. 250.000 PLN), to zamiast kilkunastu tysięcy złotych opłaty sądowej zapłacisz jedynie 1.000 PLN.

 3. CORAZ KRÓCEJ W SĄDZIE
  CORAZ KRÓTSZY CZAS ROZPOZNAWANIA SPRAW FRANKOWYCH W SĄDZIE
  Porównując czas, który potrzebował Sąd, aby wydać wyrok w sprawie frankowej kilka lat temu, to obecnie Sądy I Instancji wydają wyroki nawet w ciągu 6 m-cy od dnia wniesienia pozwu (wcześniej taki proces trwał nie krócej niż 18 m-cy). Sądy II Instancji także skróciły procedowanie.

 4. TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA
  TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA DECYDUJE O WŁAŚCIWOŚCI SĄDU
  Sądem właściwym do rozpoznania Twojej sprawy będzie Sąd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania, a nie Sąd właściwy dla siedziby Banku. Większość Banków ma siedzibę w Warszawie, zatem dzięki zmianie przepisów – unikniesz „zatorów” w stołecznych - najbardziej obciążonych sądach na terytorium RP

 5. BANK PRZEGRYWA PRZED TSUE
  BANK PRZEGRYWA PRZED TSUE W SPRAWIE WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU
  W oczekiwanym wyroku z dnia 15.06.2023r. TSUE przesądził, że Bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie (żadna rekompensata) za korzystanie przez Kredytobiorcę z kapitału kredytu wypłaconego jednorazowo (lub w transzach) po zawarciu umowy kredytu [C-520/21]. Przeciwnie, to Kredytobiorcy należy się od Banku wynagrodzenie (rekompensata) za korzystanie ze środków pieniężnych – uiszczanych co miesiąc rat kapitałowo – odsetkowych.

 6. ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT
  ZAWIESZENIE (WSTRZYMANIE) PŁATNOŚCI RAT KREDYTU W CZASIE PROCESU
  TSUE w dniu 15 .06.2023r. wydał także drugi wyrok dot. możliwości wstrzymania płatności bieżących rat kapitałowo – odsetkowych w trakcie trwania procesu, aż do prawomocnego zakończenia sprawy [C‑287/22]. Wniosek o zabezpieczenie (w postaci zawieszenia płatności bieżących rat kredytu) można złożyć w każdym czasie (przed pozwem, wraz z pozwem lub nawet po wniesieniu pozwu). Wystarczy uprawdopodobnić roszczenie i wykazać swój interes prawny.

 7. CZĘŚCIEJ NIEWAŻNOŚĆ NIŻ ODFRANKOWANIE
  SĄDY CZĘŚCIEJ USTALAJĄ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU NIŻ JEJ ODFRANKOWANIE
  Po słynnym wyroku TSUE z dnia 03.10.2019 r. w sprawie Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG [C-260/18] – sądy w Polsce zdecydowanie częściej stwierdzają nieważność umowy kredytu CHF w całości. Statystycznie, ok. 95% korzystnych wyroków sądowych ustala nieważność umowy kredytu (jej nieistnienie), a tylko ok. 5% korzystnych orzeczeń stwierdza dalsze obowiązywanie umowy CHF (z przeliczeniem na PLN wg kursu początkowego i oprocentowaniem z LIBOR) z obowiązkiem zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Nieważność kredytu (w porównaniu z „odfrankowaniem”) daje nam większy zwrot i szybszy proces.

 8. UGODA Z BANKIEM
  UGODA Z BANKIEM TEŻ WCHODZI W GRĘ
  Na każdym etapie postępowania możesz zawrzeć ugodę z Bankiem. Jej warunki nie będą tak korzystne, jak w przypadku wyroku wydanego przez Sąd, jednak jeżeli w trakcie procesu stwierdzisz, że chcesz jeszcze bardziej skrócić procedurę i porozumieć się z Bankiem nie czekając na wyrok, to z doświadczenia wiemy, ze będzie istniała taka możliwość. Banki przedstawiają propozycje ugodowe zarówno przed procesem, jak również w jego trakcie.
Oddział Starogard Gdański

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

A. KINDER K. KINDER A. GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com