W grudniu 2014 r. weszła w życie ustawa z  dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2014 poz. 1161), która ogranicza maksymalnie do dziesięciu pozycji przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału. Przedsiębiorca powinien pamiętać, aby zmiany w zakresie przedmiotu działalności dostosować przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż  w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany (art. 9 ust. 2 nowelizacji).

Natomiast z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1924). Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane. Ustawa ma m.in. uporządkować wpisy nieprzerejestrowanych oraz tzw. martwych spółek. Ponadto określa zasady przejmowania majątku podmiotów wykreślonych z KRS. Nowelizacja wzmacnia funkcję kontrolną sądu rejestrowego ? rozszerza możliwości działania z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów. Przewiduje, że organy spółki lub inne podmioty ? członkowie zarządu będą mogły zostać wezwane do złożenia obowiązkowych dokumentów. Na ich przekazanie członkowie zarządu będą mieli 7 dni, a jeśli nie dopełnią tego obowiązku, nałożona zostanie na nich grzywna. Ustawa przewiduje, że w przypadku podmiotów, które w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy nie wykonają, pomimo wezwań sądu, nałożonych na nie obowiązków (m.in. nie złożą sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe), będzie obowiązkowo wszczynane z urzędu postępowanie o ich rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Oddział Starogard Gdański

KINDER KRUSZKOWSKI GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Chojnicka 53
83-200 Starogard Gdański

tel.: (058) 531 60 23

e-mail: kancelaria.oddzial@akkinder.com
Toruń

KINDER KRUSZKOWSKI GIERAT RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Szosa Chełmińska 176 lok. 7
87-100 Toruń

tel.: (056) 654 47 80

e-mail: kancelaria@akkinder.com